လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 22.79MB

အိႏၵိယလြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဂႏၶီ

ေရးသားသူဇင္မ်ဳိး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

မိုဟန္ဒက္ခါရန္ခ်န္ဂႏီ္ၶကိုမဟတၱမဟု သိၾကသည္။ မဟတၱမမွာ
ႀကီးျမတ္ေသာလူသားဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရသည္။ သူသည္ ၿဗိတိသွ်အုပ္စိုး
မႈေအာက္မွ အိႏၵိယႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရိွေစရန္လည္းေကာင္း၊ အိႏိၵယ
ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားရရိွေစရန္လည္းေကာင္း တိုက္
ပဲြ၀င္ခဲ့သည့္ ပါးနပ္ေသာႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။
သူ၏အၾကမ္းမဖက္ေသာ ကန္႔ကြက္သည့္နည္းမွာ ယေန႔တိုင္
ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ တန္ဖိုးထားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္
လူငယ္ဘ၀ကို ဆိုးသြမ္းသူအျဖစ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး၊ အခြင့္ထူးခံလူတန္း
စား မိဘမ်ိဳး႐ိုးမွ ဆင္းသက္လာေသာ ဂႏီၶသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလူသား
ျဖစ္သည္။ အိႏိ္ၵယဆင္းရဲသားတို႔၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 943 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။