ေဒတာအရြယ္အစား 0.72MB

အိုင္ရစ္အေရးေတာ္

ေရးသားသူၿမဳိ႕မဆရာဟိန္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အိုင္ယာလန္ျပည္ သည္ ဆူပူႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေလ
သျဖင့္ ယခုအခါ အနည္းႏွင့္အမ်ား လြတ္လပ္ေလၿပီဟု
ဆုိရသည္။ လူတစ္မ်ဳိးသည္ လူတစ္မ်ဳိးလက္မွ လြတ္လပ္
ေအာင္ ႀကိဳးစားရာ၌ သာမညျဖင့္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္၊ အသက္
ေသေသ အေရစုတ္စုတ္ ငုပ္မိသဲတုိင္ တက္ႏိုင္ဖ်ားေရာက္
ေပါက္ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရေလ
သည္။ အုိင္ယာလန္ျပည္သူ ျပည္သားတုိ႔ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္
လြတ္ေျမာက္ၾကရာ၌ မုခ်အား က်ဖြယ္အတုယူဖြယ္ ျဖစ္ေတာ့
သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။