ေဒတာအရြယ္အစား 0.43MB

အိမ္မွာအလုပ္လုပ္တဲ့ေခတ္

ေရးသားသူေမာင္ေမာင္ထြန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

လူအမ်ားအတြက္ အိမ္မွ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ႏွစ္လိုဖြယ္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈ
တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သို့ရာတြင္ သင္၏႐ံုးခန္းကို အေလာသံုးဆယ္ မတပ္ဆင္
ခင္ သင္ စဥ္းစားစရာေတြ မ်ားစြာရွိသည္။ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းေတြကို
ေျဖပါ၊ ၿပီးေတာ့အိမ္႐ံုးက သင့္အတြက္ အေျဖေကာင္းတစ္ခုဟုတ္မဟုတ္
အၾကံျပဳခ်က္ ကို ဆက္ဖတ္ပါ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။