ေဒတာအရြယ္အစား 0.60MB

အိပ္မက္ေတြက စတဲ့လမ္း

ေရးသားသူေအာင္စည္သာ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

လူတိုင္းနီးပါးေအာင္ျမင္မႈကို အဓိပ္ၸာယ္ဖြင့္ဆိုဖို႔ ခက္ခဲတယ္ဆို
တာကို ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ ဘာလဲ
သင္မသိဘဲနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈကို သင္ဘယ္လိုရယူႏိုင္မွာပါလဲ။ အဲဒါ
ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာကို အဓိပ္ၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္
ပါ၀င္ကူညီခ်င္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ တကယ္ေတာ့ အၿမဲတမ္း
သြားေနရမယ့္ ခရီးတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။