ေဒတာအရြယ္အစား 5.40MB

အာရပ္-အစၥေရးလ္ ၆ ရက္စစ္ပြဲ

ေရးသားသူအေထာက္ေတာ္လွေအာင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဘာသာျပန္သူ၏ အမွာ … ေလာကတြင္ သတင္းအမ်ဳိးအစားေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ရာဇ၀တ္မႈ စသည္ျဖင့္ လူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သမွ် အားလံုး သတင္းအမ်ဳိးအစားထဲတြင္ အက်ဳံး၀င္ၾကပါသည္။ လူတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားမွာ ေျမာက္ျမားစြာရွိလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္သည္ သတင္းစာဆရာအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္လည္ခဲ့ရာ၊ သတင္းအမ်ဳိးအစားေပါင္း မ်ားစြာတို႔ကို ေရးခဲ့၏။ တည္းျဖတ္ခဲ့၏။ မြမ္းမံျခယ္လွယ္ခဲ့၏။ ထိုသတင္းအမ်ဳိးအစားေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔အနက္ ကၽြန္ေတာ္ခံတြင္းအေတြ႕ဆံုးသတင္းမွာ စစ္ေရးသတင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသတင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေရးသတင္းတြင္ သာမန္ခ်ဳံခုိတိုက္ပြဲမွအစ၊ မဲေခါင္စစ္ဆင္ေရးကဲ့သုိ႔ေသာ ႀကီးမားလွသည့္ စစ္ေရးသတင္းႀကီးမ်ားအထိ ေရးခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသတင္းတြင္လည္း သာမန္ရပ္ကြက္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ဖဆပလအကြဲ၊ ပထစအကြဲ၊ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ အေျပာင္းအလဲ၊ အစိုးရအာဏာ အေျပာင္းအလဲ သတင္းႀကီးမ်ားအထိ ေရးခဲ့ပါသည္။ ယခုတစ္ဖန္ အာရပ္-အစၥေရးလ္တို႔ ဆင္ႏႊဲၾကသည့္ ၆-ရက္စစ္ပြဲကို ဘာသာျပန္ရေသာအခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ခံတြင္းေတြ႕သည့္ သတင္းအမ်ဳိးအစား ၂-ခုစလံုး ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္ လက္ေတြ႕ပါသည္။
၆-ရက္စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ မၾကာလွေသးပါ။ ယေန႔မွ ျပန္ေရတြက္ေသာ္ ၄-လမွ်သာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါေသးသည္။ ထိုစစ္ပြဲ၏ ဂယက္မွာ ယခုတိုင္ေအာင္ ႐ိုက္ခတ္ေနဆဲ ရွိသည္။ ေျဖရွင္း၍ မၿပီးျပတ္ႏိုင္ေသးဘဲ ရွိသည္။
ကမၻာ့ခါင္းေဆာင္အသီးသီးတို႔ ေခါင္းခဲေနေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး က်ားကြက္ အဆုတ္အတက္မ်ား ႐ႈပ္ေထြးေနေသးဆဲ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ စစ္ပြဲသည္လည္း ကမၻာေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားၿပီးစီးခဲ့သမွ်ေသာ အခ်ိန္အတိုဆံုး စစ္ပြဲႀကီးမ်ားအနက္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး၊ အ႐ႈံးအနိမ့္အမ်ားဆံုး၊ အက်အဆံုးအမ်ားဆံုး၊ သိမ္းယူသည့္နယ္ေျမ အက်ယ္၀န္းဆံုး စစ္ပြဲႀကီးတစ္ပြဲ ျဖစ္ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 4th အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။