လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 6.78MB

အာဏာရွင္အစိုးရတို႔၏ ယၾတာမ်ား

ေရးသားသူသန္းဝင္းလႈိင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အာဏာရွင္အစိုးရတို႔၏ ယၾတာမ်ား

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 943 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 1500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။