လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 2.47MB

အသင္းအဖြဲ႕မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အတတ္ပညာ (မန္ေနဂ်ာလက္စြဲ)

ေရးသားသူျဖိဳးသာရ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုတည္း၌ ေခါင္းေဆာင္ရသူျဖစ္ေစ၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားစြာ
ကို စီမံခန္႔ခြဲရသူျဖစ္ေစ “အသင္းအဖြဲ႕လိုက္ အလုပ္လုပ္ျခင္း” သည္ မန္ေနဂ်ာ
တစ္ေယာက္၏ တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္မွ လိုအပ္ေသာအပိုင္းက႑တစ္ခုျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။