ေဒတာအရြယ္အစား 1.50MB

အလုပ္အင္တာဗ်ဴး နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား

ေရးသားသူေမာင္ေမာင္ျမင့္သိန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အလုပ္ရွာေဖြရာတြင္ အင္တာဗ်ဴးျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းဟာ ယေန႔ေခတ္
မွာ အေရးပါလာတယ္။ စိတ္ႀကဳိက္အလုပ္ရရွိဖို႔ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ား
ႀကဳိးစားရာမွာ လစာေကာင္းေကာင္းရရွိျခင္းကိုလည္း ရည္ရြယ္ၾကတယ္။
အလုပ္ျမဲျမံမႈ (Job Security) ကိုလည္း သတိမူလာၾကတယ္။ ကုမ္ၸဏီ
မ်ားအေနနဲ႔ စြမ္းရည္ျပည့္ၿပီး ထက္ျမက္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ား ရွာေဖြရာမွာ
က်ဳိးေၾကာင္းသင့္စဥ္းစားႏိုင္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (Critical Skills) ကို
အင္တာဗ်ဴးေမးရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာၾကတယ္။
အလုပ္ရွင္ဘက္ အလုပ္ခန္႔ရာတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္သူရဲ႕အျပဳအမူ
(behavior) ကိုၾကည့္တယ္။ ထိုသူရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား(skills)၊ စြမ္းရည္
မ်ား (abilities) နဲ႔ အသိပညာဗဟုသုတ (knowledge) ကို ေစ့ငုသံုး
သပ္ၾကည့္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ အလုပ္ေလွ်ာက္သူရဲ႕ ၾကန္အင္လက္ၡဏာ
မ်ား (Trouts) ကိုလည္း စူးစမ္းၾကည့္တယ္။ ၿပဳိင္ဆိုင္မႈမ်ားလာေသာ ယေန႔
ေခတ္တြင္ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ထိေရာက္အက်ဳိးရွိေသာ အင္တာဗ်ဴးနည္း
လမ္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္လာၾကတယ္။ အခ်ဳိ႕ကုမ္ၸဏီမ်ားတြင္ အဆင့္
ျမင့္ ရာထူးမ်ားအတြက္ Psycho Test မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္လာ
ၾကတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။