လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 1.20MB

အရည္အသြင္ေျပာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္

ေရးသားသူယူရီပိုင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျပဳသည့္ ၀ယ္ယူျခင္းမ်ားမွအစ အြန္လုိင္း
တြင္ ေငြေခ်ျခင္းမ်ားအလယ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ခလစာ ရရွိရန္ အျခားသူတုိ႔
အတြက္ လုပ္ကုိင္ေပးသည့္ အလုပ္တာ၀န္မ်ားအထိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘ၀မ်ား၏
အစိတ္အပုိင္းမ်ားသည္ ကမ္ၻာ့စီးပြားေရး၏ အစအနကေလးမ်ား ျဖစ္ေန
ၾကသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးဘ၀မ်ားသည္ ကမ္ၻာ႔
ေငြေရးေၾကးေရးေလာကမွ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား စတင္ေပးလာ
သျဖင့္ ပုိမုိနက္နဲ႐ႈပ္ေထြးလာသည္။ ၎င္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသည္
လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပဖုိ႔ ခက္လွေအာင္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕သည့္ အဆင့္
ျဖစ္ေနသည္။ နက္နဲ႐ႈပ္ေထြးမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မ်ဳိးဆက္တုန္းက
စဥ္းစားၾကည့္ဖုိ႔ပင္လွ်င္ မျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ နက္နဲေနသည့္ေရခ်ိန္
ျဖစ္ေနသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 1000 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။