ေဒတာအရြယ္အစား 0.64MB

အရက္ႏွင့္ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးခ်က္

ေရးသားသူေစတနာလႈိင္ (ေရစႀကိဳ)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

““အရက္ႏွင့္ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးခ်က္”” ကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ
၌ ရန္ေအာင္စာေပက ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ယခု စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိက ထုတ္ေ၀
ျခင္းမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္၌ အရက္ႏွင့္ ပတ္
သက္သည့္ ထပ္မံေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ထားသျဖင့္ ပုိမုိ ျပည့္စံုလာ
ပါသည္။
အရက္ကုိ မည္သူ ႀကဳိက္ႀကဳိက္၊ ကၽြန္ေတာ္ လံုး၀ မႀကဳိက္ပါ။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းသားဘ၀ ၁၀ တန္းႏွစ္က
ရွမ္းအရက္ လက္ဖက္ရည္ပန္းကန္ တစ္လံုးခန္႔ စမ္းေသာက္ၾကည့္ရာ
စားသမွ်အစာေတြအန္ၿပီး ျပင္းထန္ေသာ ေခါင္းကုိက္ေ၀ဒနာ တစ္ညႏွင့္
တစ္ေန႔ခံစားရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ အရက္ကုိ တစ္
ခြက္ေသာက္ တစ္သက္ေၾကာက္ျဖစ္ၿပီး လံုး၀ ျပတ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္
မႏ္ၲေလးေစ်းခ်ဳိ ညေစ်းတန္းသို႔ေရာက္သြားရာ လူထုဦးလွေရးေသာ
““အရက္သမား အမွားတစ္ေထာင္”” စာအုပ္ေဟာင္းေလးကုိ ေတြ႕သျဖင့္
၁၂ က်ပ္တန္ကို ေျခာက္က်ပ္ေပး၍ ၀ယ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္း
စာအုပ္ကုိဖတ္၍ အရက္အေပၚ ပုိမုိရြံမုန္း ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ပါသည္။ ေ၀းေ၀း
က ေရွာင္ခဲ့ပါသည္။ အျခားသူမ်ား ကုိလည္း အရက္မေသာက္ရန္ အတန္
တန္ သတိေပးပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။