ေဒတာအရြယ္အစား 0.49MB

အမိန္႔ေတာ္ထဲက သမုိင္း

ေရးသားသူေဒါက္တာသန္းထြန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အမိန္႔ေတာ္က ေန႔စဥ္မွတ္မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္
အမိန္႔ေတာ္ကို ပါးစပ္ရာဇ၀င္အမ်ဳိးအစားမွာ ထည့္ပါတယ္။ အမိန္႔ေတာ္က
သမိုင္းအေထာက္အထား အမ်ားႀကီးရတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေရးတဲ့ ရာဇ၀င္ေတြ
ရဲ႕ ကြက္လပ္ကို ျဖည့္ႏိုင္တယ္။ အမွားကို ျပင္ႏိုင္တယ္။ အမိန္႔ေတာ္ထဲက
သမိုင္းဆိုင္သမွ်ကို ေရြးေကာက္ၿပီး တိုင္းျပည္၊ လူမ်ဳိး၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ တရား
ဥပေဒနဲ႔ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆိုၿပီး အခန္းငါးခန္းခြဲၿပီး ေျပာပါမယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 10th အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။