လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.54MB

အဘယ္ေၾကာင့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ က်ဆံုးရသလဲ

ေရးသားသူဦးထြန္းေဖ ဖဆပလ ၀န္ႀကီးေဟာင္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

““ထြန္းေန႔စဥ္”” သတင္းစာတြင္ ခရစ္ ခုႏွစ္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ
၁၅ ရက္ေန႔ကစ၍ ““သတင္းေထာက္တစ္ဦး””ဟူေသာ ကေလာင္နာမည္ျဖင့္
ေရးသားေသာ ““အဘယ္ေၾကာင့္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ က်ဆံုးရသလဲ””
ဟူသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုေပါင္း၍ စာအုပ္အျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ပံုႏွိပ္
ထုတ္ေ၀လိုက္ပါ၏။
““သတင္းေထာက္တစ္ဦး”” အမည္ႏွင့္ ေဆာင္းပါးေရးသူသည္ ထြန္း
ေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးထြန္းေဖ ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
““အဘယ္ေၾကာင့္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ က်ဆံုးရသလဲ””ဟူေသာ
စာအုပ္ ေရးသားႏိုင္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ဗဟုသုတမ်ဳိး အဆိုပါ စာအုပ္ေရး
သူတြင္ ရွိခဲ့ဖူးသေလာ၊ မရွိခဲ့ဘူးသေလာဟူေသာ သေဘာကို စာဖတ္
သူမ်ားသည္ ႏိႈင္းဆႏိုင္ၾကရန္ ဦးထြန္းေဖအေၾကာင္း အက်ဥ္း႐ံုး၍ ေဖာ္ျပ
ရေသာ္ . . .

  • စာအုပ္မ်ား
  • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။