လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 2.12MB

အနာဂတ္ကိုဖန္ဆင္းတဲ့ အတိတ္နဲ႔ပစၥဳပၸန္

ေရးသားသူခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တက္တက္
ႂကြႂကြ ေျပာၾက ဆိုၾကတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္
ရွိေရာ့မယ္ ထင္တယ္။
အေျခခံကစျပီး စဥ္းစားၾကမယ္ဆိုရင္
ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွာျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေရာ
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေရာ နိမ့္က်ေနျပီး ျမင့္မား
ဖို႔ လိုအပ္ေနတာ အမွန္ပါ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။