ေဒတာအရြယ္အစား 5.45MB

အထြတ္အထိပ္ကို ေက်ာ္၍

ေရးသားသူေအာင္ေအး(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေက်ာ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးေခတ္ႀကီးအတြင္းမွာ “အထြတ္အထိပ္”
ေရာက္ခ်င္သူတိုင္း၊ ကုမ္ၸဏီတိုင္း၊ အဖဲြ႕အစည္းတိုင္း၊ မိသားစုတိုင္းဟာ
“ဇစ္ဂ္ ဇစ္ဂလာ” ရဲ႕စာအုပ္ေတြကို မလြတ္တမ္းဖတ္႐ႈသင့္ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။