ေဒတာအရြယ္အစား 1.72MB

အတူပါ၀င္ ကစားပါ

ေရးသားသူတီခ်ယ္လႈိင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကေလးမ်ားဟာ အမ်ားနဲ႔အတူတူ ပါ၀င္ၿပီး ကစားႏိုင္ျခင္းရွိေစဖို႔
ေလ့က်င့္ရာမွာလည္း ကေလးေတြရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြ၊
ခံစားနားလည္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းေတြ၊ အတုျမင္ အတတ္သင္ႏိုင္စြမ္းေတြကို
စာအုပ္ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြအတိုင္း ဦးစြာသိရွိေအာင္လုပ္ၿပီးမွ
လိုအပ္သလို ေလ့က်င့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။