ေဒတာအရြယ္အစား 0.56MB

အစုရွယ္ယာ ေရာင္း၀ယ္ေရးေစ်းကြက္၊ ေငြေၾကးဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ေရးသားသူေမာင္ဘို (ျမန္ေအာင္)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

၁၉၉၀-၉၁ခုႏွစ္ေလာက္က ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုအခ်ိန္က
ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး လက္ေအာက္ခံ ဗဟိုစာရင္း္႐ံုးတြင္ ဒုတိယ
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာအခါက ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအခ်ိန္က သတင္းစာတစ္ေဆာင္တြင္ အလုပ္အကိုင္ေခၚသည့္ ေၾကာ္ျငာ
တစ္ခု ပါလာပါသည္။ ထိုေၾကာ္ျငာကို ကၽြန္ေတာ္ အေတာ္ကေလး စိတ္၀င္
စားသြားပါသည္။ အလုပ္ေခၚသည့္ဌာနက ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန (ယခု
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန) ျဖစ္သည္။ ၎င္း ကုန္သြယ္
ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဖက္စပ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း အမွတ္
(၃)လီမိတက္၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာရာထူးတြင္ ခန္႔ထားေရးအတြက္
အလုပ္ေခၚသည့္ ေၾကာ္ျငာျဖစ္သည္။
အဆိုပါရာထူးအတြက္ တက္ၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ စီးပြားေရးဘြဲ႕၊ ေငြစာရင္း
ကိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဘြဲ႕လက္မွတ္ ရရွိထားသူျဖစ္ၿပီး ေငြစာရင္း
လုပ္ငန္းတြင္ အေတြ႕အၾကံဳရွိရမည့္သူျဖစ္ကာ အဂၤလိပ္စာကို အေရးႏွင့္
အေျပာပါ ကၽြမ္းက်င္သူပုဂ္ၢိဳလ္ ျဖစ္ရမည္ဟု ၎င္းရာထူးအတြက္ လိုအပ္ေသာ
အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုရာထူးအတြက္ ေပးမည့္လစာ
ေငြမွာလည္း ထိုအခ်ိန္က အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အႀကီးအကဲ
ေမာင္ဘို (ျမန္ေအာင္) အစုရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္ေရးေစ်းကြက္၊ ေငြေၾကးဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင္႕ ျမန္မာ႕စီးပြားေရး
ရာထူးမ်ားတြင္ ေပးသည့္လစာေငြထက္ မနည္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ထို အလုပ္ေခၚသည့္ ဌာနသည္ အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္
ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဖက္စပ္ေကာ္ပို
ေရးရွင္း အမွတ္(၃)လီမိတက္ဟူေသာ ကုမ္ၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ အစိုးရ၀န္ႀကီး
ဌာနတစ္ခု၏ လက္ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဖက္စပ္ကုမ္ၸဏီျဖစ္ေန
သျဖင့္ နည္းနည္းေတာ့ ဖြဲ႕စည္းထားမႈ ထူးျခားသည္။ ထိုအခ်ိန္က (၈၈)ခုႏွစ္
အေရးအခင္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ (န.၀.တ)အစိုးရတက္ၿပီးစအခ်ိန္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ကို
ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သစ္ျဖင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေန
ေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။