လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.38MB

အဂၤလိပ္စကားေျပာ အေလ့အက်င့္ – ၃

ေရးသားသူလွသမိန္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

စကားေျပာရာတြင္ လုိအပ္ေသာ ဗဟုသုတ ႂကြယ္၀ေအာင္ အေၾကာင္းရပ္
မ်ဳိးစုံကို တင္ျပေဆြးေႏြးေစသည္ကို ေတြ႕ရမည္။ ေလာေလာဆယ္ လုိအပ္ေသာ
စကားလုံးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဟန္အတြက္ ေျပာဟန္၊ ဆုိဟန္ သဘာ၀က်က် ေျပာဆုိ
တတ္ရန္ အလ်ဥ္းသင့္ရာ စကားတုိ႔ကို ျပည့္စုံေအာင္ အေရးထား၍ ျဖည့္သြင္း
ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္စာတတ္သူမ်ားသည္ သူမ်ားေျပာလွ်င္ အေတာ္ မ်ားမ်ား
နားလည္ၾကသည္။ ကုိယ္က ျပန္ေျပာရန္ အေရးတြင္ သဒၵါမွားမည္ကို စုိးရြံ႕ျခင္း၊
စကားလုံးမ်ား ျပည့္ျပည့္၀၀ အလြယ္အလင့္ ရရွိမထားျခင္း၊ ေျပာဟန္၊ ဆုိဟန္
သဘာ၀က်က် ခြင္မက်မည္ကို စုိးရိမ္ျခင္း၊ အေလ့အက်င့္ မရွိျခင္း စသည္ တုိ႔ေၾကာင့္
ႏႈတ္က ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ေျပာမထြက္ၾကဘဲ ရွိၾကသည္။ စကားေျပာမည္ ႀကံလွ်င္
လြယ္လြယ္ေျပာခ်ရမည့္အစား ခက္ခက္ခဲခဲ စဥ္းစားေနတတ္သျဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွး
ေနရျခင္းကုိလည္း ေတြ႕ရေပမည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 982 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။