ေဒတာအရြယ္အစား 6.00MB

အခြင့္အလမ္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ

ေရးသားသူဗမုိး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

သင္စီးပြားေရးလုပ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ပထမဆံုး လိုအပ္ခ်က္မွာ
“ေငြေၾကး” မဟုတ္ပါ။ “စီးပြားေရး အေတြးအေခၚ” သာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။
စီးပြားေရးအေတြးအေခၚေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းသေလာက္ သင့္လုပ္ငန္း
သည္လည္း တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးပါလိမ့္မည္။
စီးပြားေရး အေတြးအေခၚကုိ လူေတြထံမွ ရႏိုင္ပါသည္။ စာအုပ္
မ်ားထံမွ ရႏိုင္ပါသည္။ လူေတြထံမွဟုဆိုရာတြင္ လူတိုင္းထံမွ ေမွ်ာ္
လင့္၍မရႏိုင္ပါ။ ထိုသို႔ေသာ လူတစ္ေယာက္ကိုေတြ႕ရန္ သင္သည္အခ်ိန္
မ်ားစြာ၊ ေငြမ်ားစြာ အကုန္က်ခံရပါလိမ့္မည္။ စာအုပ္မ်ားထံမွ ရယူျခင္း
သည္ သင့္အတြက္ပို၍အဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။ ထမင္းတစ္ပြဲစာ ေငြေၾကး
ရင္းႏွီး႐ံုမွ်ျဖင့္ သင့္ဘ၀၏ ထမင္းပြဲမ်ားစြာကို အဆင္ေျပေစပါလိမ့္မည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။