ေဒတာအရြယ္အစား 6.72MB

အခ်ဳပ္အလုပ္ပညာ

ေရးသားသူအန္တီခ်ဳိ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အိတ္မ်ား၊ အရံအသံုးအေဆာင္မ်ား၊ အိမ္သံုး
အေရးပါေသာ မရွိမျဖစ္ အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္
အျခား ေထြလီကာလီပစ္ၥည္းမ်ား ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ဖက္ရွင္
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။