လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 38.38MB

ဟိုတုန္းက…အမွတ္တရ

ေရးသားသူႏိုင္းႏုိင္းစေန

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ႏိုင္းႏိုင္းစေနက သူ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ စုေဆာင္းထားခဲ့သည့္ အမွတ္တရမ်ားကို ]ဟိုတုန္းက အမွတ္တရ} တြင္ လွစ္ဟေရးသားထားပါသည္။ သူ၏ ငယ္စဥ္ဘဝ ရြာတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွ စ၍ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းမွ ဘာသာစကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္က သူ အမွတ္တရ ျဖစ္ေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား စသည္ျဖင့္ ]ဟိုတုန္းက အမွတ္တရ} တြင္ အမွတ္ရျခင္းပံုရိပ္မ်ား စံုလင္စြာ ေရးျခယ္ထားပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။