ေဒတာအရြယ္အစား 4.75MB

ဟစ္တလာ၏ ေသတမ္းစာ

ေရးသားသူလင္းယုန္ေမာင္ေမာင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အေဒါ့ဖ္ဟစ္တလာႏွင့္ပတ္သက္၍ ခိုင္မာေသာအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း
မ်ားကို မၾကာမီက ထပ္မံေတြ႕ရွိရျပန္သည္။ ယင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ သမိုင္းျဖစ္စဥ္
တြင္ အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းလွသည့္ ဟစ္တလာ၏ႏုိင္ငံေရးေသတမ္းစာမ်ားပင္
ျဖစ္၏။ ယင္းေသတမ္းစာသည္ ထိုစဥ္က သူ႔အဖို႔ ႐ႈံးနိမ့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ စစ္ႀကီးႏွင့္ စပ္
လ်ဥ္း၍ သူ႔စိတ္ထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေထြေထြ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထား
ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ေမွာင္မိုက္ေနသည့္ ခန္းမႀကီးအတြင္းသို႔ ေနာက္ဆုံးျပတင္းေပါက္တစ္ခုကို
ဖြင့္လွစ္လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ အလြန္အႏ္ၲရာယ္ႀကီးမား၍ တုန္
လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ရာ၊ ရြံရွာမုန္းတီးဖြယ္ရာ ေကာင္းလွသည္ႏွင့္အမွ် တကယ္အားျဖင့္
ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ရာ အင္အားႀကီးမားလွသည့္ ဟစ္တလာ၏စိတ္ထဲတြင္ ေပၚ
ေပါက္လာေသာ ခံစားခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သတည္း။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။