ေဒတာအရြယ္အစား 1.00MB

သ၀ဏ္လႊာ

ေရးသားသူဒဂုန္ခင္ခင္ေလး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေလာကဓာတ္ႀကီးတစ္ခုလံုးသည္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္လ်က္ရွိေလ၏။
ေလာကႀကီး၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ေကာင္းကင္ျပင္မွ စ်ာန္ယာဥ္စီးလ်က္
ရွိေသာ စႏ္ၵာေရႊလမင္းႀကီးသည္ ေဘာ္ေငြအဆင္းကဲ့သို႔ ၀င္း၀င္းေတာက္
လ်က္ရွိေသာ သူ၏ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈန္းခ်ယ္ကာ ေက်နပ္ႏွစ္သက္
စြာ စူးစိုက္ၾကည့္ေနေလ၏။
ေနရာေဒသကား ထား၀ယ္မွ ၿမိတ္သို႔သြားေသာ ကားလမ္းတစ္
ေလွ်ာက္ ပေလာက္ႏွင့္ ပေလာၿမိဳ႕ကေလးႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကားရွိ အေရွ႕ပိုင္း
တနသၤာရီ႐ိုးမေတာင္တန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသေနရာ ျဖစ္ေလ၏။
ထုိေနရာတစ္၀ိုက္ကား နက္ေခါင္ျမင့္ေစာက္ေသာ ေတာေတာင္မ်ား
အလယ္တြင္ အသြယ္သြယ္ေသာ ေရာ္ဘာျခံမ်ား၊ သတ္ၱဳတြင္းမ်ား၊ ေျပာက္
က်ား ေျပာက္က်ားတည္ရွိကာ အေနာက္ဘက္တြင္ နက္႐ႈိင္းလ်က္ တစ္
ဖက္ကမ္း မျမင္ေသာ အဏ္ၰ၀ါျပင္က်ယ္ ပင္လယ္သမုဒ္ၵရာႀကီးျဖစ္၍
အေရွ႕ဘက္တြင္မူ ေတာင္စဥ္ေတာင္တန္း အထပ္ထပ္မွ ယုိးဒယားနယ္
အထိ မႈိင္းမႈိင္းေ၀ေ၀ ျမဴေျခယွက္သန္းေနေသာ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းႀကီးတစ္ေလွ်ာက္
သည္ သာယာၾကည္လင္ေသာ လေရာင္ေအာက္တြင္ အသက္မရွိေသာ
အ၀ိညာဏက ပန္းခ်ီကားႀကီးကို ခ်ခင္းထားဘိအလား ထူးျခားစြာ ၿငိမ္
၀ပ္လ်က္ရွိေလသတည္း။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။