ေဒတာအရြယ္အစား 1.84MB

သံမဏိသူရဲေကာင္း

ေရးသားသူသခင္ျမသန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဤစာအုပ္ကို ေရးသားၿပီးေျမာက္လာရသည္မွာကား၊ သူ႔ဘ၀ တစ္သက္တာလံုး
႐ုန္းကန္ခဲ့ရေသာ ေဘးဒုက္ၡမ်ားႏွင့္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ဘ၀ခရီးမွ ယူလာေသာအေတြ႕
အႀကဳံႏွင့္ ဆည္းပူးခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ထိုသည္တို႔ကို စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ေရးသားလိုက္ ရသည့္
အခါတြင္လည္း ေသမင္းႏွင့္ နပန္းလံုး၍ေရးသားခဲ့ရျခင္းျဖစ္၏။ အနိစ္ၥတရားတည္း ဟူေသာ
ေသမင္းသည္၊ ဤစာအုပ္ကို မၿပီးေျမာက္ေအာင္ ဟန္႔တားေနေသာ တိုက္ပြဲတြင္ စာေရးဆရာအား
လက္ေလွ်ာ့အ႐ႈံးေပးခဲ့ရေပသည္။ သို႔ေသာ္ စာေရးဆရာအေပၚတြင္ ေသမင္းက ေအာင္ပြဲဆင္
လိုက္ေသာ အခ်ိန္တြင္ကား၊ စာေရးဆရာ၏စာေပသည္ ဆုိရွယ္လစ္သ႐ုပ္မွန္စာေပ ေအာင္လံကို
လႊင့္ထူ၍ ကမ္ၻာ့လူသားတို႔၏ ႏွလံုးသားကို ေပြ႕ပိုက္ထားၿပီးျဖစ္ေနေပသည္။
ဤမွ်ထူးျခားေသာ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ကို စာဖတ္ပရိသတ္တို႔ လက္၀ယ္သို႔
ေဖာက္သည္ခ်လိုက္ရျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 900 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။