ေဒတာအရြယ္အစား 5.69MB

သုတအေျဖ အေထြေထြ

ေရးသားသူမိုးဇက္ပိုင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကိုကိုးသီးအေတာင့္က ႀကီးတယ္။ ေလးတယ္။ သူတုိ႔က
ကိုကိုးအပင္ရဲ႕ ပင္စည္ေပၚမွာ ဒါမွမဟုတ္ အကိုင္း
အခက္ေတြေပၚမွာ ႀကီးထြားၾကတယ္။ ကိုကိုးအေစ့ေတြက
ေခ်ာကလက္၊ ကိုကိုးမႈန္႔၊ ကိုကိုးခဲေတြလုပ္ဖို႔အတြက္ပဲ
ပံ့ပိုးေပးတာမဟုတ္ဘူး။ ကိုကိုးေထာပတ္ေတြကိုလည္း
ျပဳလုပ္ႏိုင္တယ္။ သၾကားလံုးေတြ၊ ေဆးေတြျပဳလုပ္တဲ့အခါ
ကိုကိုးေထာပတ္ကို အသံုးျပဳၾကတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 180 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။