လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.31MB

သုညႏွစ္ကာလမ်ား

ေရးသားသူေမာင္သာခ်ဳိ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကေမ္ၻာဒီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔ ပထမဦးဆံုးထိ
ေတြ႕ခြင့္ရသည့္ စကားလံုးမွာ““ဂၽြမ္း””ဆုိသည့္ စကားလံုးပဲျဖစ္ပါသည္။ သူ႔
တစ္လံုးတည္းသက္သက္ေတာ့ မဟုတ္။ အေနာက္မွာစစ္သည္ဆိုတာ ပါပါ
ေသးသည္။ ““ဂၽြမ္းစစ္သည္””တဲ့။
ဦးကုလားမဟာရာဇ၀င္ႀကီးလုိ၊ မွန္နန္းရာဇ၀င္ႀကီးလို ဂႏ္ၳ၀င္ရာဇ၀င္
စာအုပ္အထူႀကီးမ်ားႏွင့္ ယင္းကို အမွီအျငမ္းအကိုးအေထာက္ျပဳကာ ဖန္တီး
ၾကသည့္ ၀တ္ၳဳမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား၊ ျပဇာတ္မ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ေတးသီခ်င္းမ်ားထဲမွာ
ထို““ဂၽြမ္းစစ္သည္””ဆိုေသာ စကားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ႏုိင္ၾကပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 10th အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။