ေဒတာအရြယ္အစား 6.42MB

သိပံၸနဲ႔နည္းပညာကမာၻ

ေရးသားသူမိုးဇက္ပိုင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ပလတ္စတစ္ဆိုတာက အပူေပးျခင္းနဲ႔
လိုရာပံုစံသြင္းႏိုင္ေအာင္၊ အမွ်င္အျဖစ္ နန္းဆြဲၿပီး
အထည္ရက္ႏိုင္ေအာင္ ဓာတုေဗဒနည္းနဲ႔ ေဖာ္ျပ
ထားတဲ့ ျဒပ္ေပါင္းျဖစ္တယ္။ ဓာတုေဗဒျဖစ္စဥ္
ေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္တာကို ပလတ္စတစ္ျပဳလုပ္တယ္လို႔
ေျပာၾကၿပီး (Polymerization) လို႔ ေခၚၾက
တယ္။ ယေန႔ နည္းပညာနဲ႔ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်
ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ေနာက္ဆံုးရ အသိပညာထဲ
မွာ မပါရင္ေတာင္မွ ၁၉ ရာစု ဓာတုေဗဒ
ပညာရွင္ေတြက ပလတ္စတစ္ကို ျပဳလုပ္
ခဲ့တယ္လို႔ သေဘာေပါက္ၾကတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။