ေဒတာအရြယ္အစား 5.23MB

သမိုင္းေနာက္ခံ အခ်ိန္ကာလမ်ား

ေရးသားသူမိုးဇက္ပိုင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေရွးေဟာင္းသုေတသန ပညာရွင္
တစ္ေယာက္က အေဆာက္အအံုေတြနဲ႔
အရာ၀တၳဳ အႂကြင္းအက်န္ အၿပိဳအပ်က္
ေတြကို ေလ့လာစူးစမ္းၿပီး အရင္က အေျခ
အေနကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ဖို႔လုပ္ခဲ့တယ္။
တစ္ခါတစ္ရံ သမိုင္းေနာက္ခံ အႂကြင္း
အက်န္ အၿပိဳအပ်က္ေတြက အလြန္ အံ့အား
သင့္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ မူလအေျခ
အေနကို ေကာင္းေကာင္းထိန္းသိမ္းထား
တာေတြ ရွိတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။