ေဒတာအရြယ္အစား 1.99MB

သမိုင္းမတိုင္မီေခတ္

ေရးသားသူမိုးဇက္ပိုင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အခုအခ်ိန္မွာ ဒိုင္ႏိုေဆာေတြရဲ႕ အေလ့အထေတြကို
ေကာင္းေကာင္းနားလည္သေဘာ ေပါက္လာၾကၿပီ
ျဖစ္တယ္။ ျပတိုက္ေတြမွာ ဒိုင္ႏိုေဆာေတြရဲ႕
ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းေတြကို ခင္းက်င္းျပသ
ထားၾကတယ္။ သူတို႔ ဘယ္လိုရွင္သန္ေန
ထိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကို လူေတြသေဘာေပါက္
ေအာင္ လက္ေတြ႕သဘာ၀က်တဲ့ ကိုယ္ဟန္အေန
အထားေတြနဲ႔ ခင္းက်င္းျပသထားတာလည္း
ျဖစ္တယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။