ေဒတာအရြယ္အစား 0.89MB

သဘာ၀အစားအစာမ်ား၏ ဂုဏ္သတၱိျဖင့္ က်န္းမာလွပေအာင္ေနနည္း

ေရးသားသူရူပါသိမ္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ““အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္း
အစာ””(your food shall be your medicine) ဟု ဟစ္ပိုကေရးတီးက ဆိုခဲ့
ပါတယ္။ သည္ဆို႐ိုးစကားက သည္ကေန႔ထိ အက်ဳံး၀င္လ်က္ရွိေနပါတယ္။
သည္စာအုပ္ကို ကၽြႏ္ုပ္၏ကိုယ္ေတြ႕အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ေရးပါတယ္။
ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ထင္ရွားတဲ့အခ်က္ေတြကို
သက္ေသျပဳ ေရးသားရျခင္းပါ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။