လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 51.23MB

သတၱိရွိတဲ့ ပထမေျခလွမ္း

ေရးသားသူႏိုင္းႏုိင္းစေန

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဆရာမႏိုင္းႏိုင္းစေန ျပန္ဆိုေရးသားထားေသာ သတၲိရွိေသာ ပထမေျခလွမ္း စာစုမ်ားသည္ သူလိုငါလို ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ဘဝ
ဇာတ္လမ္းစံုမွ မသိသူေက်ာ္သြား၊ သိသူေဖာ္စား ထားသည့္ ဘဝသင္ခန္းစာမ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ား၊ ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ား၊ စိတ္အားတက္ျြကဖြယ္ရာ ဘဝ သတၲိမ်ား၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူး ဖြယ္ရာ စုစည္းေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားေသာ ဒႆန၊ ရသ၊ ေပ်ာ္စရာ အေတြးအျမင္ စာေပါင္းစုျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။