ေဒတာအရြယ္အစား 1.66MB

သတိရွိပါ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ သိပါ

ေရးသားသူတီခ်ယ္လႈိင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကေလးအားလံုး အရာရာကို ဂရုတစိုက္သတိထားဖို႔နဲ႔
ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ေနထိုင္တတ္ေစဖို႔ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ရာမွာ
ထိေရာက္မႈရွိေစဖို႔အတြက္ ကေလးေတြရဲ႕ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တတ္ပံု၊
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ ေတြးေခၚရႈျမင္တတ္ပံုေတြကို
ႀကိဳတင္သိရွိနားလည္ထားဖို႔လိုပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။