လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.74MB

သက္ရွည္က်န္းမာ နည္းလမ္းအျဖာျဖာ

ေရးသားသူေစတနာလႈိင္(ေရစႀကိဳ)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

““ရယ္ေသာသူသည္ အသက္ရွည္၏””ဟု ဆိုၾကပါ၏။ မွန္ပါသည္။
စတိ ည္ စျ္ခငး္၊ ေၾကာင့ၾ္ကပူပနျ္ခငး္၊ မနာလုိျခငး္၊ မုနး္တီးျခငး္၊ ဘ၀ငျ္မင့ျ္ခငး္၊
ေဒါသႀကီးျခင္း၊ ေလာဘႀကီးျခင္းစေသာ အကုသိုလ္ ေစတသိက္ေတြကို ဖယ္
ရွား၍ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ရယ္ေမာတတ္ သူသည္ အသက္ရွည္ႏိုင္ပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ိဳ႕ေရာဂါမ်ားမွာ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္
ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ““စိတ္ေထာင္းေတာ့ ကိုယ္ေၾက၊
စိတ္ပ်ိဳေတာ့ ကိုယ္ႏု၊ စိတ္ႏြမ္းေတာ့ လူပမ္း၊ စိတ္တို အသက္တို၊ စိတ္ရွည္
အသက္ရွည္””ဟု ဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ရယ္ေမာျခင္းႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းတို႕သည္ ခႏ္ၶာကိုယ္ ခုခံအားစနစ္ လုပ္
ေဆာင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခလည္း ေလ်ာ့
နည္းေစပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေရာဂါပိုးမ်ား ကူးစက္ျခင္းႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္
ျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ေပးေသာ သဘာ၀ တိုက္ခိုက္ေရးဆဲလ္ေတြ ခႏ္ၶာကိုယ္ထဲ
တိုးပြား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္လည္း အေထာက္အကူ ျပဳသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။