ေဒတာအရြယ္အစား 8.97MB

သက္ရွည္က်န္းမာေရး လိုတုိရွင္းအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေရးသားသူေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

မိမိရဲ႕ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးဟာ မိမိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ဟာ
စာဖတ္သူကို အကူအညီေပးမယ့္လက္စဲြစာအုပ္တစ္အုပ္အျဖစ္ ေပၚထြက္
လာတာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္ေတြဟာ မိမိနဲ႔ မကိုက္ညီ
ရင္ ပယ္ပစ္လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ရဲ႕ အသည္းႏွလံုးက စာဖတ္သူ
ဟာ ကိုယ့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုင္ပင္တဲ့အခါ ဘယ္လိုအခ်က္အလက္ေတြ
အေပၚ တိုင္ပင္ရမယ္ဆိုတာ သိလာေအာင္ အကူအညီေပးခ်င္တာျဖစ္
ပါတယ္။ စာဖတ္သူရဲ႕ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအသိအျမင္ေတြ တိုးတက္
လာေစခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့က်န္းမာေရး
အသိအျမင္ေတြဟာ အနာဂတ္အတြက္ အမ်ားႀကီး အက်ဳိးရွိပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 3rd အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။