လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 47.60MB

လွ်ဳိ႕၀ွက္တဲ့ သန္းၾကြယ္သူေဌး

ေရးသားသူႏိုင္းႏုိင္းစေန

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ပင္လယ္သမုဒၵရာတည္းဟူေသာ ကမၻာ့သုတဘဏ္ႀကီးက ေကာင္းႏိုးရာရာ ထုတ္ႏုတ္ထားတဲ့ ဆရာမ ႏိုင္းႏိုင္းစေနရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္တဲ့ သန္းျြကယ္သူေဌး ဘာသာျပန္ဆိုႏွင့္ အျခားစာစုမ်ားကိုဖတ္လိုက္ရင္ ကမၻာႀကီးကို ကိုယ္တိုင္မလွည့္ရဘဲ ဗဟုသုတေတြရမွာ ေသခ်ာ
ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 943 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။