လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 70.41MB

လြယ္ကူဆန္းသစ္ေသာမုန္႔လုပ္နည္းမ်ား(၂)

ေရးသားသူEVY'S Kitchen

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

လြယ္ကူဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔လုပ္နည္းမ်ား – ၂ လို႔ပဲ အမည္တြင္ေစခဲ့ၿပီး ပထမစာအုပ္နဲ႔ အလားတူစြာ လုပ္ရလြယ္ကူကာ
လွပဆန္းသစ္ေသာ မုန္႔လုပ္နည္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပထမမုန္႔စာအုပ္နဲ႔ ဒုတိယမုန္႔စာအုပ္ဟာ ထုတ္ေဝခ်ိန္ဟာ ၂ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္အတြင္းမွာ မုန္႔လုပ္နည္းမ်ားစြာကို စုေဆာင္းမိခဲ့ၿပီး အေကာင္းဆံုးမုန္႔မ်ားကို ျပန္လည္ေရြးထုတ္ထားတာေၾကာင့္ ေစာင္႔ရက်ိဳးနပ္မယ့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔လည္း
ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 989 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။