လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 87.43MB

လြယ္ကူဆန္းသစ္ေသာမုန္႔လုပ္နည္းမ်ား(၃)

ေရးသားသူEVY'S Kitchen

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ပထမ ၂ အုပ္တုန္းကလိုပဲ လြယ္ကူ ဆန္းသစ္ ေသာ မုန္႔လုပ္နည္းမ်ား (၃) ဆိုၿပီး ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း နာမည္ကို ထပ္ ေပးထားခဲ့ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 989 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။