ေဒတာအရြယ္အစား 20.10MB

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ကထားဝယ္ႏွင့္ ထားဝယ္ေရးရာေဆာင္းပါးမ်ား

ေရးသားသူေမာင္ေလးတင့္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ကထားဝယ္ႏွင့္ ထားဝယ္ေရးရာေဆာင္းပါးမ်ား

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 1000 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။