ေဒတာအရြယ္အစား 4.64MB

လူ႔သမိုင္း ထူးျခားအျဖစ္အပ်က္မ်ား

ေရးသားသူမိုးဇက္ပိုင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေက်ာက္ေခတ္လူသား(Stone Age Man)
ကို ဥေရာပေက်ာက္ေခတ္လူသား
(Neanderthal Man) လို႔လည္း
သိၾကတယ္။ ေက်ာက္ေခတ္လူ
သားဟာ ဥေရာပမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္
ေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ကေန ႏွစ္
ေပါင္း ၃၅,၀၀၀ အထိ ေနထိုင္ခဲ့
တယ္။ သူတို႔ဟာ လိုဏ္ဂူေတြထဲ
မွာ အကာအကြယ္ယူၿပီး ခိုလံႈခဲ့
တယ္။ မီးရရွိေအာင္လုပ္တယ္။
ေက်ာက္လက္နက္ေတြ၊ သစ္သား
လွံေတြ အသံုးျပဳၿပီး အမဲလိုက္ခဲ့
ၾကတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။