ေဒတာအရြယ္အစား 7.55MB

လူ႔ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအျဖာျဖာ

ေရးသားသူမိုးဇက္ပိုင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေလးအရြယ္ ပထမ
အဆင့္မွာ ငယ္သြား ဒါမွမဟုတ္ ယာယီ
သြားေတြ ရွိတယ္။ မေမြးဖြားခင္ အဦးအစ
မွာေတာင္ သြားေတြကသြားဖံုးေအာက္မွာ
အစို႔ေသးေသးေလးေတြ ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ေပၚလာ
တယ္။ လအနည္းငယ္ အသက္အရြယ္ရ
လာေတာ့ သြားေတြက သြားဖံုးေပၚကို
စထြက္လာတယ္။ အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္
ေလာက္မွာ ထံုးစံအတိုင္း ပထမဆံုး သြား
အေခ်ာင္း ၂၀ အားလံုး ေပၚလာတယ္။
အသက္ ၆ ႏွစ္ေလာက္မွာ ပထမဆံုး
ထြက္ခဲ့တဲ့သြားေတြ ကၽြတ္ထြက္ကုန္တယ္။
အဲဒီကၽြတ္ထြက္သြားတဲ့ေနရာမွာ အရြယ္
ေရာက္လာတဲ့ ဒုတိယအဆင့္သြားေတြ
က အစားထိုး၀င္ေရာက္လာတယ္။
အၿမဲတေစရွိေနမယ့္ သြားေတြလည္း ျဖစ္တယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 700 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။