ေဒတာအရြယ္အစား 1.57MB

လူႀကီးမရွင္းသာတဲ့ လူငယ့္ျပႆနာ ၂၀၀၂ စာစု

ေရးသားသူေဒါက္တာသန္းထြန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဟံသာ၀တီဆင္ျဖဴရွင္ (ဘုရင့္ေနာင္ ၁၅ ဇန္န၀ါရီ ၁၅၁၆ -၁၀
ေအာက္တိုဘာ ၁၅၁၈)တြင္ မိဖုရားသံုးပါး၊ သားေတာ္သံုးပါး၊ ကိုယ္လုပ္
ေတာ္ သံုးဆယ့္ေလးပါး၊ သားေတာ္သံုးဆယ္ငါးပါး၊ သမီးေတာ္ ငါးဆယ့္
ေျခာက္ပါး၊ ေပါင္းကိုးဆယ့္တစ္ (ႏွာ ၈၃၊ ေပါင္း ၃၃၅) လည္း ပါတယ္။
ပေဒသရာဇ္ (ရွမ္းေစာ္ဘြား) သမီးခင္ျပည့္စံုနဲ႔ လက္ဆက္တဲ့အခါ သားႀကီး
ေညာင္ရမ္းစား ရွင္ဦးပုတ္ ၁၊ သားႀကီးေသဆံုးလို႔ သားငယ္ရွင္သစ္ၥာက
ေညာင္ရမ္းကိုပဲ ဆက္ခံၿပီး ေညာင္ရမ္းစားလို႔ တြင္သြားတဲ့ မင္းသားတစ္ပါး
ရွိတယ္။ အဲဒီမင္းသားကို ေမာင္သစ္ၥာေခၚတယ္။ ေနာင္အခါ အ၀ကို မင္းေန
ျပည္ေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္ၿပီးတည္ေထာင္တဲ့ ေညာင္ရမ္းမင္း ျဖစ္လာပါ
တယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။