လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.46MB

လူငယ္၊ ျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေရး

ေရးသားသူေမာင္တင္ဦး (ေျမာင္းျမ)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကၽြန္ေတာ္ အမွာစာေရးဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ထုတ္ေ၀
ၿပီးေသာ စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈေ၀ဖန္ေပးသူမ်ားအား ေလးစားေသာအားျဖင့္
တုံ႔ျပန္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟုယူဆေသာေၾကာင့္ ဤအမွာစာကို ေရးသား
ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို စာေရးသူအျဖစ္အျပင္ စာသင္သူ တစ္ေယာက္
အျဖစ္ သိၾကသူအမ်ားက ပညာေရးအေၾကာင္း၊ လူငယ္အေၾကာင္းကို အထူး
ေရးသားဖို႔ တိုက္တြန္းၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း စိတ္၀င္စားေသာ
အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား ဖတ္
ေသာအခါ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ၾကည့္မိေသာအခါ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ စိတ္ထား
လြဲေနတာ၊ ႏိုင္ငံအတြက္အားမရစရာ၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႏွင့္ မေလ်ာ္ညီတာ
ေတြ ေတြ႕မိရင္ ႏိုင္ငံ့အေရးလို႔ေခၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးကို ေရးမိပါေတာ့သည္။
ႏိုင္ငံေရးက ကၽြန္ေတာ္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဘာသာရပ္ မဟုတ္ပါ။ မူလက
စိတ္စားေသာ ဘာသာလည္း မဟုတ္ပါ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 943 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။