လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.65MB

လီကြမ္ယုရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအဆိုအမိန္႔မ်ား

ေရးသားသူဘုိးဟန္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

လီကြမ္ယု၏ အဆုိအမိန္႔မ်ားသည္ စင္ကာပူကုိ ထူေထာင္သူဖခင္ဟု
အမ်ားက သတ္မွတ္ျခင္းခံရသူတစ္ဦးကုိ မိတ္ဆက္ေပးထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္ သူ႔အဖြဲ႕တုိ႔ကုိ ထိန္းေက်ာင္းေပးထားေသာ လက္စြဲ
အေျခခံမူမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္
ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ပဲ့ကုိင္ေပး
ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မေလးရွားႏွင့္ ေပါင္းစည္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္
မေလးရွားမွခြဲထြက္ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္၊ ၁၀၆၅ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္
လပ္ေရးရယူလုိက္ေသာအခါ မတည္ၿငိမ္သည့္ေရျပင္ကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့
ၾကရျပန္သည္။ ထုိျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ထိုအေျခခံမူမ်ားက ပဲ့ကုိင္
ေပးခဲ့ၾကသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။