လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 4.09MB

လိႈင္

ေရးသားသူမင္းေက်ာ္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဤသုိ႔ျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရအလ်ဥ္သည္ ျမင့္မားေသာ
ကမ္းပါးစြယ္ထိပ္ထက္တြင္ တည္ရွိသည့္ ေစတီေတာ္ျမတ္အား ႐ုိက်ဳိး
ႏိွမ္ခ်စြာ ဦးခိုက္ေလသည္။ ထုိေရအလ်ဥ္သည္ ကမ္းပါးစြယ္ကုိ ေ၀့၀ုိက္
ၿပီး အျမဲတေစစီးဆင္းျမဲ စီးဆင္းေလ၏။ ကမ္းပါးစြယ္ကုိ လြန္မိေသာ္
ၿမိဳ႕ကေလးေဘးသုိ႔ ေရာက္လာသည္။
ထုိၿမိဳ႕ကေလး၏ အမည္ကုိ ၿမိဳင္သာယာဟူ၍ အမည္ေပးထား
ပါသည္။
ၿမိဳင္သာယာသည္ မ်ားစြာက်ယ္၀န္းလွေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မဟုတ္ေပ။
လူေနအိမ္ေျခလည္း အထင္အရွား မမ်ားလွေပ။ ထုိေၾကာင့္ သူ႔ကုိ
သာမန္အားျဖင့္ ၿမိဳ႕ကေလးဟု ေဖာ္ျပရေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿမိဳင္သာယာ
သည္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ယာသမား၊ လယ္
သမားတုိ႔၏ ကုန္စည္ ေရာင္း၀ယ္ေရးဖလွယ္ရာ ၿမိဳ႕အျဖစ္ စည္ကားလွ
၏။ တုိင္းမင္းႀကီး ႐ုံးစုိက္ရာ ၿမိဳ႕အျဖစ္လည္း ထင္ရွား၏။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အခ်စ္၀တၳဳ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 900 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။