ေဒတာအရြယ္အစား 1.72MB

လိမၼာယဥ္ေက်းပါ၊ သနားညႇာတာပါ

ေရးသားသူတီခ်ယ္လႈိင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

လိမၼာယဥ္ေက်းၿပီး သနားညွာတာစိတ္ရွိတဲ့ ကေလးမ်ား
ျဖစ္လာေစဖို႔ ေလ့က်င့္ရာမွာ ကေလးေတြရဲ႕
စိတ္ခံစားမႈ၊ ထင္ျမင္ယူဆမႈ၊ အလိုအေလ်ာက္ တုံ႔ျပန္တတ္တဲ့
သဘာ၀ေတြကို ဦးစြာသိေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။