လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.42MB

လိင္ႏွင့္မႈခင္း

ေရးသားသူဘႏွင္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ရာဇ၀တ္မႈအားလုံးနီးပါးကုိ ျဖစ္ေစေသာတရားခံမွာ လိင္ကိစ္ၥ
ပင္ ျဖစ္သည္။ ရာဇ၀တ္ေကာင္အားလုံးနီးပါးမွ်ကုိ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ခဲ့
ေသာ ““အား”” လည္းျဖစ္သည္။ လိင္ကိစ္ၥႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ
ရာဇ၀တ္မႈဟူသည္ ရွားပါးလွေၾကာင္း ဆန္ကြင္တင္းအက်ဥ္းေထာင္
၏ ေထာင္မွဴးအျဖစ္ လုပ္သက္ ၃၅ ႏွစ္၊ ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္၊
အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားျပစ္မႈေရးရာ အာဏာပုိင္အဖဲြ႕၀င္ ဆန္ဖရန္
စစ္ၥကုိ အရက္ေရးရာေကာင္စီ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာအျဖစ္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္သိျမင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
လိင္ကိစ္ၥသည္ လူတို႔အား သိသိသာသာႏွင့္တစ္ဖံု မသိမသာ
ႏွင့္တစ္မ်ဳိးဆိုသလို အမွားသို႔ ေရွး႐ႈေစတတ္သည္။ ဥပမာ မုဒိမ္းမႈ
သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ ထင္ရွားလွသည္။ မီး႐ႈိ႕မႈ
ကေတာ့ လိင္ႏွင့္ဆိုင္ေၾကာင္း မထင္ရွားေသာ္လည္း ပတ္သက္သည္
သာ ျဖစ္သည္။ လိင္ကိစ္ၥကို မေလ်ာ္မကန္ အသံုးခ်ျခင္း၊ ရမ္ၼက္စိတ္
ေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကေတာ့ လိင္ႏွင့္ဆုိင္ေၾကာင္း ထင္ရွား
ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။