ေဒတာအရြယ္အစား 0.67MB

လင္းယုန္နီ

ေရးသားသူသခင္တင္ေမာင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

လင္းယုန္နီစာအုပ္က ဘာသာျပန္စာအုပ္ မဟုတ္ဘဲ၊
သက္ဆုိင္ရာ စာအုပ္ေတြဖတ္႐ႈၿပီး ေရးသားျပဳစုထားတဲ့
စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကလင္မင္တီ ဗို႐ိုရွိေလာ့ဗ္ဟာ ၁၈၈၁
ခုမွာ ဒြန္ျမစ္၀မ္းနယ္ေျမ ဆင္းရဲသားမိသားစုမွ ေမြးဖြားလာ
ခဲ့တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူေမြးဖြားစဥ္က ႐ုရွားႏုိင္ငံရဲ႕ အေန
အထားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ၾကရတယ္။ သူေမြးဖြား
တဲ့ႏွစ္မွာပဲ တတိယေျမာက္ အလက္ဇႏ္ၵားဘုရင္ နန္းတက္
ပါတယ္။ ဇာဘုရင္မ်ဳိးဆက္ပါပဲ…။ အဲဒီအခ်ိန္က ႐ုရွားမွာ
စက္မႈလည္း ထြန္းကားစျပဳလာတာကို ေတြ႕ၾကရတယ္။
ဗို႐ိုရွိေလာ့ဗ္ဟာ ေက်ာင္းပညာကို မသင္ၾကားခဲ့ရဘူး…။
ဆရာတစ္ဦးရဲ႕ သင္ျပမႈေၾကာင့္ စာဖတ္တတ္လာတာ ျဖစ္
ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။