ေဒတာအရြယ္အစား 0.95MB

လက္ေတြ႕ဘာသာျပန္နည္း

ေရးသားသူလွသမိန္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိးကို တတ္ေျမာက္သည္ဆုိရာမွာ၊ ထုိဘာ
သာစကားကို နားေထာင္၍ နားလည္ျခင္း၊ ထိုဘာသာစကားကို
ေရးတတ္၊ ေျပာတတ္၊ ဖတ္တတ္ျခင္းႏွင့္ ထုိဘာသာစကားႏွင့္ ရွိသည္
ကို မိမိဘာသာသို႔ ျပန္ဆုိတတ္ျခင္း၊ မိမိဘာသာစကားကို ထိုဘာသာ
စကားႏွင့္ ျပန္ဆုိတတ္ျခင္းဟူေသာ ျပည့္စံုမႈတို႔ရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာတို႔သည္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္
ဘာသာစကားကို ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၾက
သည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ေပၿပီ။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ေလ့လာ
သင္ၾကားၾကေပသည္။ သို႔ရာတြင္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္သူမ်ား၏
အနည္းစုသာလွ်င္ ဘာသာႏွစ္ရပ္အျပန္အလွန္ ျပန္ဆုိမႈကို ကၽြမ္းက်င္
ၾကေပသည္။ ဘာသာျပန္အတတ္ပညာသည္ သီးျခားသင္ၾကား ေလ့
က်င့္ပါမွ ကၽြမ္းက်င္ႏိုင္ေပသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။