လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.77MB

ရွင္မဟာရ႒သာရ

ေရးသားသူျမန္မာႏိုင္ငံစာေပျပန္႔ပြားေရးအသင္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေရအတိမ္အနက္ကုိ ၾကာ႐ိုးၾကာပင္ျမင္သျဖင့္ သိရသည္ဆိုသကဲ့သို႕
လူမ်ဳိး အဆင့္အတန္း ျမင့္၊ မျမင့္ ကုိလည္း စာေပကုိျမင္သျဖင့္ သိရေလ
သည္။ စာေပအဆင့္ အတန္းျမင့္လွ်င္ လူမ်ဳိးတို႕လည္း အဆင့္အတန္း
ျမင့္ေသာလူမ်ဳိးဟု လြယ္ကူစြာ အကဲျဖတ္ႏုိင္သည္။ ျမန္မာစာေပသည္
အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ စာေပျဖစ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ စာေပတို႔
တြင္ ရွိအပ္သည့္ ဂုဏ္အဂၤါလက္ၡဏာမ်ား ျမန္မာစာေပ၌ အျပည့္အစံု
ပါရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာစာေပ ရွိေနသည့္
အတြက္ ျမန္မာတို႕သည္ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ လူမ်ဳိးတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္
သည္။
သို႔ျဖစ္ရာ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ စာေပ ရွိေနျခင္းသည္
ျမန္မာတစ္မ်ဳိးလံုးအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာအခ်က္ႀကီးျဖစ္ေလသည္။
ျမန္မာတို႕၌ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာစာေပ ရွိေနျခင္းမွာလည္း ေလာက
ဓမ္ၼႏွစ္ဖက္ ကံုလံုသည့္ စြယ္စံုပညာရွင္ ပုဂ္ၢိဳလ္ႀကီးမ်ားက ျမန္မာစာေပ
ကုိ အဆင့္အတန္းျမင့္ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေတာ္မူခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
ျမန္မာတစ္မ်ဳိးလံုး ဂုဏ္ရွိေစရန္အတြက္ စာေပကုိ အဆင့္
အတန္း ျမင့္ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ပညာရွိပုဂ္ၢိဳလ္ျမတ္
ႀကီးတို႕တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းငါးရာက အင္း၀ေခတ္တြင္ ေပၚ
ေပါက္ေတာ္မူခဲ့သည့္ အရွင္မဟာရ႒သာရ ဆရာေတာ္သည္ ထိပ္တန္း
က ပါ၀င္ေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္ျမတ္ႀကီးျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။