ေဒတာအရြယ္အစား 1.21MB

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္တုိ႔၏အတၳဳပၸတၱိ

ေရးသားသူေအာင္၀င္းထြဋ္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျပည္ပႏုိင္ငံ အကူအညီ ရယူရန္
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားမည့္သူကုိ ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္ထားသည့္
ေျမေအာက္လွ်ဳိးေနရေသာ သခင္ေအာင္ဆန္းအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
အယံုၾကည္ရဆုံး အေဖာ္အျဖစ္ သခင္လွၿမဳိင္အား ထည့္ေပးလိုက္သည္။
တ႐ုတ္လို ႐ုပ္ဖ်က္ၿပီး သခင္ေအာင္ဆန္းက “တန္လြမ္ေရွာင္”၊ သခင္
လွၿမဳိင္က “တန္ဆူေတာင္” ဟု အမည္ခံ၍ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ
၈ ရက္တြင္ ေနာ္ေ၀ပုိင္ “ဟုိင္လီ” သေဘၤာျဖင့္ ရန္ကုန္မွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့
ရာ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ “အမြဳိင္” ရွိ “ကူလန္စု” ကၽြန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့
သည္။ “အမြဳိင္” တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အဆက္အသြယ္မရဘဲ
ေသာင္တင္ေနစဥ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆူဇူကီး၏ အဆက္အသြယ္ျဖင့္ ဂ်ပန္
ဘုရင္၏ ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သခင္ျမ ဦးစီးေသာ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရး
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္တို႔ အဆက္အသြယ္ရရွိခဲ့ၿပီး သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္လွၿမဳိင္
တို႔အား ဂ်ပန္ျပည္သုိ႔ ဆက္သြယ္ေခၚယူခဲ့သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။