လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 2.30MB

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အလြယ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

ေရးသားသူ၀င္းလႈိင္ဦး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

““႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး””လမ္းညႊန္စာအုပ္ငယ္ဟာ သင့္စာအုပ္
စင္၊ စားပြဲမွာ အသစ္တစ္ဖန္ ေရာက္ရွိလာတဲ့ သင့္အတြက္တံဆိပ္အသစ္
တစ္ခုပါပဲ။ သင့္ဘ၀တစ္ခုကို ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္စရာမ်ားလိုေတာ့
ဒီစာအုပ္က အာမခံခ်က္ေပးတာမဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ လူတိုင္းအတြက္
““ေလ့က်င့္ခန္း””ကို အဆင္ေျပေျပ စတင္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြ ထည့္
သြင္းေဖာ္ျပထားတာ၊ ပါ၀င္တာေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳေစခ်င္ပါတယ္။
သင့္လူမႈဘ၀မွာ က်န္းမာတဲ့ လိုက္ဖ္စတိုင္နဲ႔ အတူ ““ေလ့က်င့္
ခန္း”” စတင္ႏိုင္ဖို႔ အခုလမ္းညႊန္စာအုပ္က အဆင္ေျပေျပ ကူညီႏိုင္
မယ္လို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ျဖစ္တာ၊
အခ်ိန္မေပးႏိုင္တာ၊ အခ်ိန္မရတာ စသျဖင့္ ရွိေပမဲ့ လုပ္ရင္းကိုင္ရင္း
ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္သြားႏိုင္စရာ နည္းလမ္းေတြပါ၀င္လမ္းညႊန္ထား
ပါတယ္။ အခ်ိန္ပိုင္းေလ့က်င့္ေရးလုပ္ႏိုင္ဖုိ႔လည္း နည္းလမ္းေတြ
လမ္းညႊန္ေပးထားတာပါ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1003 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။